Thaha

Friday 31 May - 1:38 am NST

Time Program RJs
04:45 – 05:00 प्राकृतिक धुनहरु
05:00 – 05:35 स्वदेश गानहरु
05:35 – 05:55 जीवन गंगा
05:55 – 06:00 आजको कविता
06:00 – 06:30 समाचार
06:30 – 07:00 द न्युज प्लस
07:00 – 07:15 नेपाली गीतहरु
07:15 – 07:30 बी बी सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 इकोनोमिक् टाइम्स्
08:00 – 08:05 समाचार
08:05 – 08:30 मनको संसार
08:30 – 08:45 स्वदेश गानहरु
08:45 – 09:00 मिलिजुली नेपाली
09:00 – 09:15 समाचार
09:14 – 10:00 तामाङ भाषा
10:00 – 10:05 समाचार
10:05 – 11:00 सुसेली
11:00 – 11:05 समाचार
11:05 – 12:00 नन्स्टप हिन्दी फिल्मी गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 नयाँ नेपाली गीतहरु
13:00 – 13:05 समाचार
13:05 – 14:00 जस्ट रिक्वेस्ट
14:00 – 14:05 समाचार
14:05 – 15:00 फुल भल्युम (नेपाली हिन्दी रिमिक्स गीत )
15:00 – 15:15 समाचार
15:15 – 16:00 नेवा द:वु
16:00 – 16:05 समाचार
16:05 – 17:00 सडक सरोकार
17:00 – 17:05 समाचार
17:05 – 18:00 पहिचान
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 आवाज
19:00 – 19:55 काका भतीजको गन्थन्
19:55 – 20:00 आजको कविता
20:00 – 20:30 नेपाल परिवेश
20:30 – 20:45 नेपाली गीतहरु
20:45 – 21:15 बी बी सी नेपाली
21:15 – 22:00 पुरानो आधुनिक गीतहरु
22:00 – 22:10 समाचार
22:10 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीतहरु
Time Program RJs
04:45 – 05:00 प्राकृतिक धुनहरु
05:00 – 05:35 स्वदेश गानहरु
05:35 – 05:55 जीवन गंगा
05:55 – 06:00 आजको कविता
06:00 – 06:30 समाचार
06:30 – 07:00 द न्युज प्लस
07:00 – 07:15 नेपाली गीतहरु
07:15 – 07:30 बी बी सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 इकोनोमिक् टाइम्स्
08:00 – 08:05 समाचार
08:05 – 09:00 सीने सम्वाद
09:00 – 09:15 समाचार
09:15 – 10:00 तामाङ भाषा
10:00 – 10:05 समाचार
10:05 – 11:00 सुसेली
11:00 – 11:05 समाचार
11:05 – 12:00 नन्स्टप हिन्दी फिल्मी गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 नयाँ नेपाली गीतहरु
13:00 – 13:05 समाचार
13:05 – 14:00 जस्ट रिक्वेस्ट
14:00 – 14:05 समाचार
14:05 – 15:00 फुल भल्युम(नेपाली हिन्दी रिमिक्स गीत )
15:00 – 15:15 समाचार
15:15 – 16:00 हिन्दी मेलोडियस गीतहरु
16:00 – 16:05 समाचार
16:05 – 17:00 सडक सरोकार
17:00 – 17:05 समाचार
17:05 – 18:00 पहिचान
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 आवाज
19:00 – 19:55 पुराना नेपाली पप गीत
19:55 – 20:00 आजको कविता
20:00 – 20:30 नेपाल परिवेश
20:30 – 20:45 नेपाली गीतहरु
20:45 – 21:15 बी बी सी नेपाली
21:15 – 22:00 बहकिने मन्
22:00 – 22:10 समाचार
22:10 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीतहरु
Time Program RJs
04:45 – 05:00 प्राकृतिक धुनहरु
05:00 – 05:35 स्वदेश गानहरु
05:35 – 05:55 जीवन गंगा
05:55 – 06:00 आजको कविता
06:00 – 06:30 समाचार
06:30 – 07:00 द न्युज प्लस
07:00 – 07:15 नेपाली गीतहरु
07:15 – 07:30 बी बी सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 इकोनोमिक् टाइम्स्
08:00 – 08:05 समाचार
08:05 – 09:00 नेपाली आधुनीक गीतहरु
09:00 – 09:15 समाचार
09:15 – 10:00 तामाङ भाषा
10:00 – 10:05 समाचार
10:05 – 11:00 सुसेली
11:00 – 11:05 समाचार
11:05 – 12:00 नन्स्टप हिन्दी फिल्मी गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 नयाँ नेपाली गीतहरु
13:00 – 13:05 समाचार
13:05 – 14:00 जस्ट रिक्वेस्ट
14:00 – 14:05 समाचार
14:05 – 15:00 फुल भल्युम(नेपाली हिन्दी रिमिक्स गीत )
15:00 – 15:15 समाचार
15:15 – 16:00 हिन्दी मेलोडियस गीतहरु
16:00 – 16:05 समाचार
16:05 – 17:00 सडक सरोकार
17:00 – 17:05 समाचार
17:05 – 18:00 पहिचान
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 आवाज
19:00 – 19:55 पुराना नेपाली पप गीतहरु
19:55 – 20:00 आजको कविता
20:00 – 20:30 नेपाल परिवेश
20:30 – 20:45 नेपाली गीतहरु
20:45 – 21:15 बी बी सी नेपाली
21:15 – 22:00 पुरानो आधुनिक गीतहरु
22:00 – 22:10 समाचार
22:10 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीतहरु
Time Program RJs
04:45 – 05:00 प्राकृतिक धुनहरु
05:00 – 05:35 स्वदेश गानहरु
05:35 – 05:55 जीवन गङ्गा Laxman
05:55 – 06:00 आजको कविता
06:00 – 06:30 समाचार
06:30 – 07:00 द न्युज प्लस
07:00 – 07:15 नेपाली गीतहरु
07:15 – 07:30 बी बी सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 इकोनोमिक् टाइम्स्
08:00 – 08:05 समाचार
08:05 – 09:00 अक्षरका आवजहरु पून:प्रसारण
09:00 – 09:15 समाचार
09:15 – 10:00 चलचित्र चर्चा
10:00 – 10:05 समाचार
10:05 – 11:00 सुसेली
11:00 – 11:05 समाचार
11:05 – 12:00 नन्स्टप हिन्दी फिल्मी गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 नयाँ नेपाली गीतहरु
13:00 – 13:05 समाचार
13:05 – 14:00 जस्ट रिक्वेस्ट
14:00 – 14:05 समाचार
14:05 – 15:00 फुल भल्युम(नेपाली पप)
15:00 – 15:15 समाचार
15:15 – 16:00 हिन्दी मेलोडियस गीतहरु
16:00 – 16:05 समाचार
16:05 – 17:00 सडक सरोकार
17:00 – 17:05 समाचार
17:05 – 18:00 पहिचान
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 आवाज
19:00 – 19:55 पुराना नेपाली पप गीत
19:55 – 20:00 आजको कविता
20:00 – 20:30 नेपाल परिवेश
20:30 – 20:45 नेपाली गीतहरु
20:45 – 21:15 बी बी सी नेपाली
21:15 – 22:00 अक्षरका आवाजहरु
22:00 – 22:10 समाचार
22:10 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीतहरु
Time Program RJs
04:45 – 05:00 प्राकृतिक धुनहरु
05:00 – 05:35 स्वदेश गानहरु
05:35 – 05:55 जीवन गंगा
05:55 – 06:00 आजको कविता
06:00 – 06:30 समाचार
06:30 – 07:00 द न्युज प्लस
07:00 – 07:15 नेपाली गीतहरु
07:15 – 07:30 बी बी सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 इकोनोमिक् टाइम्स्
08:00 – 08:05 समाचार
08:05 – 08:40 संघियतामा शिक्षा
08:40 – 09:00 मिलिजुली नेपाली
09:00 – 09:15 समाचार
09:15 – 10:00 तामाङ भाषा
10:00 – 10:05 समाचार
10:05 – 11:00 सुसेली
11:00 – 11:05 समाचार
11:05 – 12:00 हिन्दी फिल्मी गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 नयाँ नेपाली गीतहरु
13:00 – 13:05 समाचार
13:05 – 14:00 जस्ट रिक्वेस्ट
14:00 – 14:05 समाचार
14:05 – 15:00 फुल भल्युम(नेपाली हिन्दी रिमिक्स गीत )
15:00 – 15:15 समाचार
15:15 – 16:00 सिटी अफ् सङ्स
16:00 – 16:05 समाचार
16:05 – 17:00 सडक सरोकार
17:00 – 17:05 समाचार
17:05 – 18:00 पहिचान
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 आवाज
19:00 – 19:55 ज्योतिष विज्ञान
19:55 – 20:00 आजको कविता
20:00 – 20:30 नेपाल परिवेश
20:45 – 21:15 बी बी सी नेपाली
21:15 – 20:00 सुन्नेलाई सुनको माला
22:00 – 22:10 समाचार
22:10 – 23:00 हिन्दी गज़लहरु
Time Program RJs
04:45 – 05:00 प्राकृतिक धुनहरु
05:00 – 05:35 स्वदेश गानहरु
05:35 – 05:55 जीवन गंगा
05:55 – 06:00 आजको कविता
06:00 – 06:30 समाचार
06:30 – 07:00 द न्युज प्लस
07:00 – 07:15 नेपाली गीतहरु
07:15 – 07:30 बी बी सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 इकोनोमिक् टाइम्स्
08:00 – 08:05 समाचार
08:05 – 09:00 सुन्नेलाई सुनकोमाला
09:00 – 09:15 समाचार
09:15 – 10:00 तामाङ भाषा
10:00 – 10:05 समाचार
10:05 – 11:00 सुसेली
11:00 – 11:05 समाचार
11:05 – 12:00 हिन्दी फिल्मी गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 नयाँ नेपाली गीतहरु
13:00 – 13:05 समाचार
13:05 – 14:00 जस्ट रिक्वेस्ट
14:00 – 14:05 समाचार
14:05 – 15:00 फुल भल्युम(नेपाली हिन्दी रिमिक्स गीत )
15:00 – 15:15 समाचार
15:15 – 16:00 यु ट्यूव हिट्स
15:15 – 16:00 हिन्दी मेलोडियस गीतहरु
16:00 – 16:05 समाचार
16:05 – 17:00 सडक सरोकार
17:00 – 17:05 समाचार
17:05 – 18:00 पहिचान
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 आवाज
19:00 – 19:55 पुराना नेपाली पप गीतहरु
19:55 – 20:00 आजको कविता
20:00 – 20:30 नेपाल परिवेश
20:30 – 20:45 नेपाली गीतहरु
20:45 – 21:15 बी बी सी नेपाली
21:15 – 22:00 शव्द सिर्जना
22:00 – 23:00 हिन्दी सदाबहार गीतहरु
Time Program RJs
04:45 – 05:00 प्राकृतिक धुनहरु
05:00 – 05:35 स्वदेश गानहरु
05:35 – 05:55 जीवन गंगा
05:55 – 06:00 आजको कविता
06:00 – 06:30 समाचार
06:30 – 07:00 द न्युज प्लस
07:00 – 07:15 नेपाली गीतहरु
07:15 – 07:30 बी बी सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 साताको सेरोफेरो
08:00 – 08:05 समाचार
08:05 – 09:00 पून: शब्द सिर्जना
09:00 – 09:15 समाचार
09:15 – 10:00 सेल्यूट सेलीब्रेटी
10:00 – 10:05 समाचार
10:05 – 11:00 कलिउड् ट्पटेन्
11:00 – 11:05 समाचार
11:05 – 12:00 नन्स्टप नेपाली फिल्मी गितहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 विक्ली रिमाइन्डर
13:00 – 13:05 समाचार
13:05 – 14:00 न्यू नेपाली फिल्म गित
14:00 – 14:05 समाचार
14:05 – 15:00 फुल भल्युम(नेपाली हिन्दी रिमिक्स गीत )
15:00 – 15:15 समाचार
15:15 – 16:00 नेवा द:वु
16:00 – 16:05 समाचार
16:05 – 17:00 इन्डी चार्ट्वस्टर्स्
17:00 – 17:05 समाचार
17:05 – 18:00 पहिचान
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 आवाज
19:00 – 19:55 पुराना नेपाली पप गीत
19:55 – 20:00 आजको कविता
20:00 – 20:30 नेपाल परिवेश
20:30 – 20:45 नेपाली गीतहरु
20:45 – 21:15 बी बी सी नेपाली
21:15 – 22:00 पुराना आधुनिक गीतहरु
22:00 – 23:00 हिन्दी गज़लहरु
22:00 – 22:10 समाचार